Hlavní dovednosti leadera

25.11.2020

Jaké dovednosti by měl mít úspěšný manažer nebo majitel firmy? Jsou důležitější tvrdé nebo měkké dovednosti? A co schopnost koučovat ostatní v rozvoji jejich vlastních dovedností?

Primární rozdíly mezi tvrdými a měkkými dovednostmi jsou v tom, jak jsou získány a využívány při práci. Tvrdé dovednosti zahrnují kompetence, jako je používání určitého stroje, softwaru nebo jiných nástrojů, zatímco měkké dovednosti jsou častěji vnímány jako rysy osobnosti, které si s sebou neseme po celý život. Většina vedoucích pracovníků získává relevantní tvrdé (nebo technické) dovednosti v průběhu celé své kariéry. Stávají se odborníky v oboru, ovládají znalosti a klíčové schopnosti, které tvoří jádro jejich vůdčích vlastností.

Co však často manažerům chybí, jsou základní měkké dovednosti, které by měl mít každý, kdo chce vést ostatní. Technické dovednosti jsou jistě cenné, ba co víc - individuálně získané znalosti mohou být dál rozvíjeny nebo, což je stejně důležité, předávány ostatním členům v týmu. Koneckonců, nikdo neočekává, že generální ředitel bude odborníkem na všechno.

Lidé ve firmě však obvykle od leadera očekávají, že je bude vést. A v tento okamžik přichází na řadu zvládnutí měkkých dovedností - protože bez schopnosti inspirovat a motivovat ostatní toho leader moc nezmůže. Jaké jsou tedy základní měkké dovednosti, které by měl leader ovládat?

Mít vizi, kterou sdílí s ostatními

CEO nebo majitel firmy by měl vždy myslet na budoucnost. Samozřejmě, může se věnovat každodenní operativě při vedení firmy, ale v ideálním případě by měl tyto úkoly delegovat na ostatní. Leader by měl mít představu o tom, kam chce firmu směřovat a měl by vždy pečlivě zvážit důsledky akcí podniknutých dnes na možnosti v budoucnu. Lidé nemohou být vedeni, pokud neví, kam jdou.

Sdílení vize znamená ovládat dovednost efektivní komunikace na mnoha místech - od komunikace směrem k zaměstnancům až po vystupování jménem firmy na veřejnosti. Sdílení vize znamená být schopen formulovat jasná sdělení, vyhýbat se technickému žargonu, jít k věci a intuitivně poznat, jak dostat sdělení různým cílovým skupinám.

Být schopen zpracovat a vyhodnotit velké množství informací

Až na výjimky není nutné, aby byl leader specialistou na určitou konkrétní oblast. Musí být spíš schopen citlivě pracovat s tím, jak je firma a její hodnoty vnímána na trhu (včetně konkurence) a být schopen vnímat, jak se vzájemně doplňují a shodují jednotlivé firemní činnosti jako finance, výroba, prodej a personalistika. Klíčovým znakem vůdcovství je schopnost naslouchat různým tématům a umět z nich vytáhnout a soustředit se na to, co je pro růst firmy skutečně důležité.

Dělat rozhodnutí

Mnoho manažerů zápasí s následky chybných rozhodnutí, která jsou obvykle důsledkem dlouhého přemýšlení o problému, soustředění se na malé detaily (na rozdíl od celkového obrazu) nebo spěchu na to, aby rozhodnutí přijal dřív, než budou k dispozici všechna fakta.

Na druhé straně, manažer s dobrými rozhodovacími schopnostmi dovede klást správné otázky, na které je třeba znát odpovědi při shromažďování informací a díky své intuici ví, jak nejlépe zvládat vzniklé situace. Chápe také, kdy musí být učiněno rozhodnutí.

Mezi další důležité měkké dovednosti leaderů patří především následující schopnosti:

  • Soustavně přijímat a zpracovávat nová data a informace.
  • Vyprávět příběhy (osobní i o firemní), které budou ostatní inspirovat ke správným krokům.
  • Přizpůsobovat se měnícím se okolnostem a podmínkám.
  • Řešit problémy na úrovni, kterou nemohou řešit ostatní.

Leadeři by samozřejmě měli být také zdatní v koučování ostatních. Jednoduše řečeno, zvládnutím výše uvedených dovedností vytváří CEO nebo majitel firmy vzor pro ostatní a pomáhá jim vybudovat si vlastní portfolio tvrdých a měkkých dovedností.

A konečně, správný leader ví, že z koučování výkonných pracovníků může získat pro firmu jen to nejlepší.