Jaký máte marketingový plán?

29.12.2020

Úspěšný marketing není o reklamní kampani, aby se upoutala pozornost zákazníků. Nejde ani o ohromení zákazníků vědeckými poznatky. Marketing je jako každý proces o postupném vývoji - pokud chcete sklízet bohatou úrodu, nejprve musíte zasadit semínka, průběžně se o ně starat a na konci sezóny přinese vynaložená snaha ovoce.

Takže, kde začít? Na začátku by měl být dobře promyšlený marketingový plán. Podnikat bez plánu je jako vydat se přes oceán bez kompasu. Možná se dostanete na pevninu, ale riskujete nákladné a časově náročné chyby. Marketingový plán je proto kompas, který vede správným směrem, pomůže najít skutečný "sever" a zajistí, že se během cesty vyhnete ledovcům.

Marketingový plán bude vaší mapou

Marketingový plán pomáhá zmapovat a prozkoumat území, ve kterém chce firma působit. Dobře připravený plán jasně ukazuje, jak přilákat zákazníky, a přesvědčit je, aby k vám přišli. Také pomáhá vybudovat důvěru s finančními institucemi a ukazuje jim, že vaše firma má dobrou šanci na úspěch.

Marketingový plán není jednorázový dokument, který po vypracování založíte mezi ostatní. Jeho role je mnohem důležitější a firma by s ním měla neustále pracovat. Funkční plán je pravidelně aktualizován, aby zohledňoval měnící se potřeby firmy i potřeby zákazníků. Stejně tak je potřeba pravidelně revidovat prostředí, v němž se firma pohybuje, aby plán zahrnoval veškeré změny vyplývající z vnějších faktorů, jako jsou změny v technologii, tržní síly, převládající trendy a cokoli jiného, co může mít přímý dopad na činnost firmy.

A co obsah marketingového plánu?

Situační analýza objasní aktuální stav

Situační analýza zahrnuje různé metody, které manažeři používají k analýze vnitřního a vnějšího prostředí, aby získali detailnější informace o zákaznících, možnostech a podnikatelském prostředí ve společnosti. Mezi nejčastější využívané metody patří např. Porterova analýza konkurečních sil nebo SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). V tomto článku se budeme věnovat použití SWOT analýzy.

SWOT analýza se zaměřuje na vyhodnocení silných a slabých stránek firmy a jejích příležitostí a hrozeb. Je jednou z nejčastěji používaných metod pro zjištění pozice firmy. Zaměřuje se na identifikaci toho, kdo patří ke konkurenci firmy a poskytuje porozumění toho, jak funguje a pomáhá firmě nalézt její silné stránky stejně jako její slabé stránky.

SWOT analýza hodnotí současnou i budoucí situaci, kdy se vyhodnocují současné silné a slabé stránky a také se berou v úvahu budoucí příležitosti a hrozby. Konečným cílem je maximalizace silných stránek společnosti a zároveň snaha minimalizovat nedostatky. SWOT analýza tak pomáhá při přípravě na různé potenciální budoucí scénáře dalšího vývoje firmy.

Definujte svůj cílový trh

Popište si cílový trh a jeho zákazníky - načrtněte si cílový trh zahrnutím základních demografických informací a dalších souvisejících informací, které poskytnou jasný přehled o tom, kde jsou zákazníci a jak se chovají.

Odhadněte poptávku - zkuste odhadnout poptávku po vašem produktu nebo službě. Zamyslete se také nad odhadovanou míru růstu poptávky, abyste prokázali, že firma vykazuje skutečný potenciál růstu. Pomůže Vám to také získat důvěru budoucích finančních partnerů,

Co přesvědčí zákazníky k akci? - Je nezbytné přesně stanovit, co nutí zákazníky reagovat a co je motivuje ke koupi. Je to potěšení? Úspory? Nutnost? Zjednodušení? A na druhé straně jsou otázky typu proč nenakoupí u konkurence? Jsou to náklady? Nediferencované produkty?

Stanovte jasné a stručné marketingové cíle - buďte jasní a formulujte v marketingovém plánu realistické cíle, které chcete dosáhnout v konkrétním a dosažitelném časovém období. Použijte reálné marketingové metriky, například celkový podíl na trhu, tržní segmenty, celkový počet zákazníků a procento stálých zákazníků.

Vypracujte správnou marketingovou strategii - po stanovení marketingových cílů je třeba nastavit vhodnou marketingovou strategii v souladu s profilem cílového trhu. Měli byste se také snažit pochopit, jak různá média oslovují různé publikum. Vyhněte se obvyklé chybě, že pro dosažení požadovaných výsledků musí být vynaloženy velké částky peněz. Nákladné strategie obvykle zahrnují propagaci prodeje, venkovní, tiskovou, rozhlasovou a televizní reklamu a iniciativy Public Relations. Nízkonákladové marketingové strategie lze využít k oslovení cílového publika mnohem efektivněji. Typickým příkladem je využití sociálních sítí a doporučení. Oslovování zákazníků pomocí digitálního marketingu a využívání platforem sociálních médií, jako jsou Facebook a LinkedIn v současné době hraje klíčovou roli při realizaci výkonného, levného a vysoce účinného způsobu, jak oslovit cílové skupiny zákazníků.

Počítejte a udržujte finance pod kontrolou - pamatujte, že marketingový plán bez čísel, která budou zohledňovat ekonomické cíle, nepovede k požadovanému cíli. Nezapomeňte proto do plánu zahrnout rozpočet nákladů a prognózu prodeje, která by měla zůstat jednoduchá. Příkladem mohou být údaje jako plánovaný prodej, cena (včetně všech akcí nebo předpokládaných slev), výrobní náklady nebo provozní náklady. Neměla by chybět ani analýza rentability, která odráží požadovaný obrat z prodeje, který bude firma muset vygenerovat, aby pokryla provozní náklady.

Výhody dobře promyšleného marketingového plánu

Přínosy spojené s dobře promyšleným marketingovým plánem jsou velké. Například pomáhá zajistit, že vaše cíle jsou měřitelné, můžete snadno najít a vyhodnotit nové příležitosti, postará se o to, abyste byli aktivní a ne reaktivní a získali zákazníky na svou stranu.

Potřebujete poradit se svým marketingovým plánem nebo se chcete dozvědět, jak s ním pracují jiní podnikatelé? Vyzkoušejte naše služby pro řízení firmy. Pro bližší informace nás kontaktujte.