V těchto zásadách zjistíte, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který jste nám v minulosti udělili, a můžete jej kdykoliv odvolat. Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas se s našimi zásadami seznámit:

Zásady zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je vyjádřit závazek společnosti MMS Solution & Service s.r.o. chránit osobní údaje a vysvětlit, jak osobní údaje shromažďuje, používá a zabezpečuje.

1. Správce osobních údajů

Společnost MMS Solution & Service s.r.o., se sídlem Brno, Lidická 700/19, PSČ 60200, IČO: 07027605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 105716. (dále jen "správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "Obecné nařízení" nebo "GDPR") informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Toto prohlášení je určeno současným i budoucím klientům, zájemcům o služby naší společnosti.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

V MMS Solution & Service s.r.o. zpracováváme jen ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro kvalitní poskytování našich služeb. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám je příslušný subjekt údajů poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které jsme shromáždili se souhlasem subjektu údajů nebo jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Vždy Vás předem informujeme, pro jaký účel nám své osobní údaje předáváte.

Zpracování Vašich osobních údajů spočívá zejména ve shromažďování, ukládání na nosiče informací, třídění, používání, předávání a uchovávání osobních údajů automatizovaně a případně manuálně tak, aby tato činnost odpovídala účelům zpracování uvedených níže.

Osobní údaje uchováváme v elektronické a/nebo listinné podobě.

3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

MMS Solution & Service s.r.o. zpracovává adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, zaměstnavatel, pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo; u fyzických osob podnikajících navíc IČ a DIČ, číslo bankovního účtu, adresa sídla).

4. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje můžeme zpracovávat pro níže uvedené účely:

 • k poskytování služeb, které jste si u nás objednali, a pro správu všech smluv/objednávek nebo dohod z nich vyplývajících
 • ke komunikaci o službách, které Vám poskytujeme;
 • ke zpracování plateb;
 • k aktualizaci našich záznamů;
 • k analýze dat a trendů;
 • pro účely auditu;
 • k marketingu v podobě nepravidelného zasílání informačních e-mailů a telefonického oslovení pro doporučení služeb, o kterých se domníváme, že pro Vás budou zajímavé;
 • plnění zákonných povinností ze strany správce;

5. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, tj. MMS Solution & Service s.r.o. Zpracování je prováděno pověřeným správcem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím osobám - zpracovatelům. Správné nakládání s osobními údaji je v takovém případě ošetřeno smluvním vztahem mezi správcem a zpracovatelem.

6. Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování je vázána na lhůty uvedené v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech. U osobních údajů předaných na základě souhlasu trvá doba zpracování těchto osobních údajů do odvolání souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně a zaslat na adresu sídla správce (Lidická 700/19, Brno, PSČ 696 06) nebo na e-mailovou adresu info@mms-ss.cz. V takovém případě budou Vaše osobní údaje vymazány (s výjimkou těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů).

7. Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Máte právo na přístup k následujícím informacím:

 • účel zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete:

 • požádat správce o vysvětlení;
 • požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení oprav, doplnění nebo vymazání osobních údajů;
 • kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýkoliv dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím:

 • info@mms-ss.cz;
 • poštovní adresy MMS Solution & Service s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno